Statut

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  скупштини одржаној дана 14.10.2015. у Земуну  усвојен је  

СТАТУТ  

УДРУЖЕЊА ЗА ПОДРШКУ ИНКЛУЗИЈИ МАЊИНСКИХ ГРУПА

„ИНКЛУЗИВНА МРЕЖА“ 

Члан 1.
УДРУЖЕЊE ЗА ПОДРШКУ ИНКЛУЗИЈИ МАЊИНСКИХ ГРУПА  „ИНКЛУЗИВНА МРЕЖА“ (у даљем тексту Удружење) основано је као добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области побољшањa укупног друштвеног положаја припадника мањинских група. 

Члан  2.
Назив Удружења је:
УДРУЖЕЊE ЗА ПОДРШКУ ИНКЛУЗИЈИ МАЊИНСКИХ ГРУПА  
„ИНКЛУЗИВНА МРЕЖА“
Удружење има седиште у Београду, Чубрина 1 спрат 2 стан 9.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и такође  у земљама региона.
Скраћени назив је „Инклузивна мрежа“.
Назив на енглеском језику је: Association for support to inclusion of minority groups „Inclusive network“ 

Члан 3.
Циљеви Удружења су: инклузија, информисање и едукација припадника мањинских група  и сензибилизација шире друштвене заједнице.

Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Удружење има за задатак:  
1) залагање за заштиту и остваривање законских права мањинских група;  
2) залагање за борбу против дискриминације припадника мањинских група
3) омогућaвање приступа хендикепираним особама јавним установама и јавном простору, који се односи на: јавне пешачке зоне, јавни саобраћај, који укључује возове, аутобусе, бродове и авионе, образовне установе, радње и пијаце, банке, удружења, паркове, јавне базене, јавне тоалете, кафане, ресторане, хотеле, позориште, галерије, биоскоп и остала места за забаву, адвокатске канцеларије, библиотеке, спортске објекте, владине установе, болничке установе, домове здравља, фризерске салоне и салоне за лепоту, путничке агенције, јавне сервисе.  
4) сарадња при стандардизацији, изради и постављању знакова и ознака које би у себи садржале сликовно, текстуално и Брајево писмо.  
5) залагање за унапређење начина и услова информисања особа са инвалидитетом и објављивање материјала на Брајевом писму ради информисања слепих и слабовидих особа;  
6) Омогућавање доступности уџбеника и других наставних материјала уз неопходно прилагођавање у складу са потребама различитих мањинских група.  
7) Штампање и издавање уџбеника и других публикација на Брајевом писму, у складу са Законом.
8) Снимање и издавање књига у електронској форми и аудио формату. Стварање дигиталног ресурсног центра за потребе особа са инвалидитетом.
9) организација (самостална или у заједници са другим сличним организацијама) стручних скупова, саветовања, семинара, радионица, концерата и других облика стручног образовања у овој области;  
10) сарадња са удружењима, надлежним органима, образовним институцијама, универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом и очувањем права мањинских група и њиховим образовањем;  
11) учешће у реализацији пројеката којима се промовишу права мањинских група и обезбеђују равноправни услови за њихово образовање, запошљавање и активно учешће у другим областима живота;  
12) Набавка асистивне технологије за потребе пружања техничке подршке припадницима мањинских група;
13) припрема, поставка и одржавање Wеб странице Удружења    

Члан 5.
Члан удружења може бити свако пунолетно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора.     

Члан 6.  
Члан има право да:  
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;  
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења  
3) бира и буде биран у органе Удружења;  
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;  
Члан је дужан да:  
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења  
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;  
3) обавља друге послове које му повери Управни одбор.    

Члан 7.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.  

Члан 8.
Скупштина је највиши орган удружења и чине је сви њени чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:  
1) доноси план и програм рада;  
2) усваја Статут, његове измене и допуне;  
3) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;  
4) разматра и усваја финансијски план и извештај;  
5) бира и разрешава чланове Управног одбора;  
6) одлучује о удруживању у савезе и сличне организације у земљи и иностранству;  
7) одлучује о статусним променама удружења и престанку рада удружења, као и другим питањима утврђеним статутом удружења.  
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина се састаје једном у току календарске године, а по потреби и више пута.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Начин сазивања скупштине као и начин рада и доношење одлука ближе се одређује статутом.   

Члан 9.  
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења, који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Председник Управног одбора представља и заступа удружења у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име удружења.
Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију неограничено.  

Члан 10.
Управни одбор:  
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;  
2) организује редовно обављање делатности Удружења;  
3) поверава посебне послове појединим члановима;  
4) доноси финансијске одлуке;  
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање два члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.  
Управни одбор пуноважно одлучује и доноси одлуке ако је присутнo најмање две трећина чланова.  

Члан 11.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

Члан 12.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.   

Члан 13.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.  
Удружење може приступити међународним удружењима које се баве заштитом и инклузијом     припадника мањинских група, о чему одлуку доноси Скупштина.
Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са Законом.   

Члан 14.
Удружење прибавља средства од донација, конкурисањем пројектима код државних органа или фондација и из других извора, у складу са законом.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области  инклузије припадника мањинских група, као и продајом информативног и едукативног материјала. 

Члан 15.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Члан 16.
Удружење има печат округлог облика, уобичајене величине, на коме пише:
Удружење за подршку инклузији мањинских група „Инклузивна мрежа“ , Земун. 

Члан 17.
На  сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима. 

Члан 17.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примењиваће се од дана уписа усклађивања у регистар код надлежног органа.   

Председавајући  скупштине